Sluit geheimhoudings- en boetebeding af

 In Kwaliteit, Loket.nl, Nieuws, Veiligheid

Voorkom dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie op straat komt te liggen

Boze werknemers vormen een groot risico voor de organisatie. Ze zijn sneller geneigd gevoelige informatie te lekken, om de werkgever een hak te zetten. Het aantal werknemers dat bewust bedrijfsinformatie lekt naar de buitenwereld stijgt. Dit kan grote schade tot gevolg hebben voor bedrijven. Hoe kunnen werkgevers dit risico reduceren?

Het is van belang bedrijfsinformatie goed te beschermen. Vaak heeft een werknemer toegang tot informatie, die niet toegankelijk hoort te zijn voor die werknemer. Bekijk goed welke informatie voor wie toegankelijk is, of dat per functie klopt en of de beveiliging op orde is. Alleen zo wordt voorkomen dat de informatie in een klik met de muisknop op straat ligt. Werkgevers moeten verder duidelijk communiceren dat bedrijfsinformatie vertrouwelijk moet blijven.

Geheimhoudingsbeding
De meeste werknemers hebben kennis van vertrouwelijke informatie over het bedrijf waar ze werkzaam zijn. In de meeste gevallen is deze informatie onontbeerlijk voor het werk. Het is van belang dat werknemers vertrouwelijk omgaan met deze informatie. De werkgever doet er verstandig aan in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding op te nemen. In de arbeidswetgeving is niets geregeld over het geheimhoudingsbeding. Dit wordt volledig aan de contractsvrijheid van partijen overgelaten. Een werkgever mag daarom geheimhoudingbedingen en daaraan zijn eigen voorschriften verbinden. Een beperking die wel op gaat, is dat het redelijk moet blijven.

Beding geldt tijdens en na einde contract
Informatie is vertrouwelijk wanneer dit nadrukkelijk is verklaard door de werkgever of wanneer de werknemer dit uit de omstandigheden had kunnen afleiden. Het geheimhoudingsbeding heeft niet alleen betrekking op de informatie die de werknemer bij zijn functie heeft gekregen, maar ook op de bedrijfsvoering, de klanten en de overige personeelsleden. Het beding geldt niet uitsluitend gedurende de duur van het dienstverband, maar natuurlijk ook daarna. Juist na het einde van het contract, kan de verleiding groot zijn om vertrouwelijke informatie door te spelen. Om hierover geen misverstand te laten, is het raadzaam uitdrukkelijk overeen te komen dat het beding zowel tijdens als na het einde van het arbeidscontract geldt. Het verdient verder aanbeveling in een beëindigingovereenkomst op te nemen dat de werknemer bedrijfsinformatie geheim moet houden.

Schadevergoeding
Het beding is bedoeld om het verstrekken van informatie te beperken. Bij overtreding van het geheimhoudingsbeding kan de werkgever een boete vragen, zijnde een vaste overeengekomen schadevergoeding. De werkgever hoeft dan niet te bewijzen dat hij de schade in een bepaalde omvang heeft geleden. Aangezien de werkelijke schade door overtreding van het geheimhoudingsbeding vaak lastig is te bewijzen, wordt er gebruik gemaakt van een boetebeding. Denk aan een boete van 10.000 euro per gebeurtenis.

Boetebeding
In het boetebeding wordt doorgaans opgenomen dat de werkgever in plaats van de boete, de werkelijke schade kan vorderen, zodat de werkgever de keuze heeft. Is die schade aan te tonen, dan kan de werkgever deze volledige schade vorderen, als dat hoger ligt. De grond is wanprestatie, dat wil zeggen: het niet nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Is de medewerker nog in dienst, dan kan schending van de geheimhoudingsplicht reden zijn voor ontslag. In uiterste gevallen zelfs ontslag op staande voet, zodat degene direct van loon is verstoken en geen uitkering kan aanvragen.

Eisen boetebeding
Het boetebeding is tijdens de duur van het dienstverband te zien als een disciplinaire maatregel. Dit moet schriftelijk in het arbeidscontract opgenomen worden. De hoogte van de boete moet in geld worden uitgedrukt en er moet uitdrukkelijk worden opgenomen welke voorschriften de werknemer niet mag overtreden. Het boetebeding moet aan een aantal eisen voldoen.

  • Het bedrag dat een werknemer per week verschuldigd is mag niet meer zijn dan het loon over een halve werkdag per week.
  • De bestemming van de boete moet zijn overeengekomen en behoort op geen enkele wijze aan de werkgever zelf ten goede te komen. Hiervan kan de werkgever afwijken als de medewerker meer loon ontvangt, dan het minimum geldend dagloon. In dat geval mag de boete aan de werkgever zelf ten voordele komen.
  • De boete moet een straf zijn op misdragingen, waaronder het schenden van het geheimhoudingsbeding.

Het geheimhoudingsbeding heeft een preventieve werking. De werknemer die ziet dat bij overtreding een boete is verschuldigd, zal een dergelijk beding nog meer serieus moeten nemen.

Goed werknemerschap
Ook als er geen geheimhoudingsbeding is opgenomen, moeten werknemers zich in principe onthouden van uitlatingen en handelingen die de werkgever kunnen benadelen of schaden. Dit geldt zowel tijdens als na het dienstverband. Gebeurt dit toch dan kan de werknemer aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade op grond van onrechtmatige daad of goed werknemerschap. De werkgever moet de benadeling en de concrete schade kunnen aantonen. De overtreding en de omvang van de schade is echter lastig te bewijzen.

Wetboek van Strafrecht
Ook uit het Wetboek van Strafrecht blijkt dat het de werknemer verboden is, mededeling te doen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten en relaties van zijn werkgever. Procedures in verband met het lekken van bedrijfsinformatie zijn overigens zeldzaam.

Wetboek van Strafrecht
Ook uit het Wetboek van Strafrecht blijkt dat het de werknemer verboden is, mededeling te doen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten en relaties van zijn werkgever. Procedures in verband met het lekken van bedrijfsinformatie zijn overigens zeldzaam.

Dit artikel is geschreven door:

mr. Charlotte Dassen

BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers

www.bw7.nl

Leave a Comment