Wat is Aof-premie?

Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidsfonds. De Aof-premie is dus een premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De premie Aof staat ook wel bekend als de WIA/WAO-premie, omdat het geld vooral voor die regelingen gebruikt wordt. De Aof-premie is ook een van de loonheffingen.

Loon bij arbeidsongeschiktheid

Als een van je medewerkers langdurig ziek is of arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij of zij uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds het loon doorbetaald in de vorm van een uitkering.

Een andere groep die een uitkering krijgt uit het Aof, zijn medewerkers die niet meer kunnen werken door een zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. Een ander scenario is dat een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, ziek wordt binnen vijf jaar na indiensttreding. De premie die je als werkgever afdraagt, wordt voor dit soort situaties gebruikt.

Hoe is Aof-premie opgebouwd?

Je kunt de Aof-premie opsplitsen in twee onderdelen:

  • Basispremiecomponent
  • Uniforme opslag Wet kinderopvang

De Uniforme opslag kinderopvang is een percentage van 0,50%. Die komt dus nog bij de basispremie. Dit percentage van 0,50% is een toeslag die je betaalt voor kinderopvang, voor medewerkers die hiervan gebruik moeten maken.

Loonheffingen

Zoals gezegd maakt de Aof-premie onderdeel uit van de loonheffingen die een werkgever moet betalen. Deze loonheffingen bestaan uit:

  • Loonbelasting
  • Premies volks­verzekeringen
  • Premies werknemers­verzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (Zvw)
lightbulb-alt

Lees hier meer over loonheffingen

Omdat de Aof-premie een premie is die je betaalt voor het geval een medewerker ziek wordt, valt deze premie onder de Premies werknemersverzekeringen. Zoals gezegd: uit dit potje worden de ziekte en het herstel van je medewerker bekostigd.

WAO en WIA

De wetten die ten grondslag liggen aan deze verzekering voor werknemers in Nederland is de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Bekende uitkeringen vanuit de WIA zijn de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Aof-premie

Gedifferentieerde premie-Aof

Vroeger moest je als werkgever een basispremie betalen voor het Aof. Per 1 januari 2022 is deze basispremie vervangen door een gedifferentieerde premie. Wat dat in de praktijk betekent: kleine werkgevers betalen een lagere premie dan grote en middelgrote werkgevers.

Hulp bij dragen loonkosten

De reden dat het gedifferentieerde Aof-tarief is ingevoerd, is dat kleine werkgevers vaak veel moeite hadden om de kosten te dragen bij de re-integratie van een zieke medewerker. Deze verplichtingen staan beschreven in de Wet verbetering poortwachter. Met de gedifferentieerde Aof-premie kwam de overheid kleine werkgevers tegemoet in de loonkosten van zieke medewerkers. Grote werkgevers hebben vaak meer capaciteit om zieke medewerkers weer te begeleiden richting het arbeidsproces.

Aof-tarief 2023: hoog en laag

Het gedifferentieerde Aof-tarief ziet er in 2023 als volgt uit:

CategoriePercentage
Hoogtarief7,11%
Laagtarief5,82%

Aof-tarief 2022 en 2021

Ter vergelijk: in 2022 was het hoogtarief 7,05% en het laagtarief 5,49%. In 2021 was de Aof-premie voor alle werkgevers 7,03%, een basistarief.

Wanneer ben ik een kleine werkgever?

Je kunt nagaan of je een kleine werkgever bent aan de hand van de gemiddelde premieplichtige loonsom. Je bent een kleine werkgever als het totale premieplichtige loon maximaal 25 keer het gemiddelde premieloon is.

Gemiddelde premieplichtige loonsom

Dit is de gemiddelde premieplichtige loonsom voor 2023 en de jaren daarvoor:

JaartalGemiddelde premieplichtige loonsom
2023€ 36.200
2022€ 35.300
2021€ 34.600
2021€ 33.700

Hoe weet je wat het gemiddelde premieplichtige loon is per werknemer? Dat stelt het UWV jaarlijks voor je vast. In principe gebruik je het gemiddelde premieplichtige loon (sv-loon) van 2 jaar geleden. Dus voor 2023 moet je kijken naar het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer uit 2021. De belastingdienst noemt dat jaar: jaar t-2. Dus, het huidige jaar minus 2.

Voor 2023 geldt de onderverdeling kleine werkgever, middelgrote werkgever en grote werkgever als volgt:

2023Totale premieplichtige loonsom
KleinMinder dan € 905.000
Middelgroot€ 905.000 tot € 3.620.000
GrootMeer dan € 3.620.000

Kleine uitleg: een loonsom van € 905.000 is 25 keer een premieloon van € 36.200.

Whk-beschikking

Aan het eind van elk jaar krijg je als werkgever een Whk-beschikking (Werkhervattingskas-beschikking). Daarin staat aangegeven in welke categorie jouw bedrijf valt: klein, middelgroot of groot. Dus dan je weet ook meteen welke Aof-premie je moet betalen.

Startende werkgevers

Ben je een startende werkgever? Dan betaal je automatisch de Aof-premie voor een kleine werkgever. Pas na de eerste twee jaar krijg je een Whk-beschikking en weet je in welke categorie je vanaf dan valt.

Aof of AOV?

Aof is heel iets anders dan AOV. Maar doordat deze afkortingen op elkaar lijken, worden ze nog wel eens met elkaar verward. AOV staat voor Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is een verzekering voor ondernemers die zich willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dus niet een verzekering die je als werkgever moet hebben voor je medewerkers.

Aof-premie berekenen

Wil je berekenen hoeveel Aof-premie je precies moet betalen? Dat is best een ingewikkelde berekening. Je kunt hiervoor het beste gebruikmaken van je salarispakket. Daarnaast kun je het handboek loonheffingen van de Belastingdienst gebruiken voor berekeningen en meer informatie over loonheffingen.