Wat houdt een medewerkerstevredenheidsonderzoek precies in?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek, ook wel MTO genoemd, vormt een indicator voor de gevoelens van medewerkers tegenover de organisatie waarin zij werken. Zo meet je in dit onderzoek onder andere de betrokkenheid, loyaliteit, motivatie en tevredenheid van je personeel. Ook kun je op deze manier de impact van deze gevoelens op de effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid, productiviteit, verzuim en werksfeer vastleggen. 

Een MTO toont tevens het beeld onder medewerkers van de organisatie in zijn algemeen en de manier van leidinggeven. Problemen en knelpunten die voor het management vaak onzichtbaar zijn, komen door een MTO naar voren, waardoor hier actief aan gewerkt kan worden. Medewerkers werken dagelijks met de diensten en producten die een organisatie aanbiedt en de klanten waar een organisatie deze aan aanbiedt, waardoor ze ook goede ideeën kunnen bijdragen om processen effectiever, efficiënter en klantgerichter te maken.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek houden? 

Er zijn een aantal voordelen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Deze zijn in drie categorieën samen te vatten. 

1. Uitstroom van personeel verlagen 

Allereerst zorgt het uitvoeren van een MTO ervoor dat je gericht de tevredenheid onder medewerkers kunt verhogen, waardoor het personeelsverloop kan afnemen. Veelal wordt de uitstroom van medewerkers namelijk veroorzaakt doordat ze zich niet gehoord voelen en dit kun je gericht aanpakken door middel van een MTO. 

2. Hogere productiviteit en omzet 

Vervolgens krijg je via een MTO inzicht in de behoeften en frustraties van medewerkers over hun werk en werkomgeving. Ook ontdek je op deze manier de redenen waarom zij werkdruk ervaren, zodat je hier tijdig op in kunt spelen. Door de werkervaring van medewerkers te verbeteren, kan een hogere productiviteit en omzet worden behaald. Immers leiden gelukkige medewerkers tot meer winst en minder ziekteverzuim. 

3. Medewerkersdata verzamelen 

Tot slot verzamel je door een MTO veel data over je medewerkers, wat je kunt gebruiken om het gedrag van medewerkers te begrijpen, verklaren en voorspellen. Op deze manier kun je effectief het functioneren van je organisatie verbeteren.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hoe wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en geanalyseerd?

Dataverzameling 

Je begint een MTO met het verzamelen van data, waarbij veelal een vragenlijst wordt opgesteld. Hierin bepaal je belangrijke onderwerpen voor je organisatie met bijpassende vragen die zich hierop richten. De volgende thema’s zijn vaak onderdeel van een MTO: 

 • Arbeidsvoorwaarden; 
 • Autonomie; 
 • Collegialiteit; 
 • Communicatie; 
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Directie; 
 • Kwaliteitsbeleid; 
 • Leidinggevende(n); 
 • Persoonlijke ontwikkeling; 
 • Sociaal veilige werkomgeving;
 • Trots; 
 • Werkdruk; 
 • Zinvolheid van het werk. 

Data-analyse 

Na het verzamelen van data moeten de resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Hiervoor moeten diverse stappen doorlopen worden. Ten eerste moet de data op een overzichtelijke manier gestructureerd worden. Daarna communiceer je de resultaten met de medewerkers, teamleiders en het Human Resources Management om een multidisciplinaire aanpak te waarborgen. 

Vervolgens ga je met alle betrokken partijen in gesprek. Dit betekent dat je je medewerkers de ruimte geeft om hun kijk op de situatie uit te leggen en de knelpunten die zij daarbij identificeren. Door je medewerkers te betrekken in dit proces verhoog je ook al de tevredenheid. In een vierde stap formuleer je actiepunten, op zowel organisatorisch als persoonlijk niveau. Ook hier betrek je de medewerkers bij, zodat de actiepunten actief doorgevoerd kunnen worden. 

Bij stap vijf moet je proberen om niet alle actiepunten tegelijk te willen aanpakken. Je kunt het beter stap voor stap uitvoeren om een duidelijk overzicht van de situatie te behouden en actiepunten de juiste aandacht te geven. Vergeet vooral ook niet dat een MTO niet ophoudt. Het is namelijk belangrijk om continu de tevredenheid van medewerkers te meten. Op deze manier kun je ook ontdekken of er verbetering in ontstaat en op welke manier dit invloed heeft op de productiviteit van een bedrijf. 

Anonimiteit waarborgen 

Het is belangrijk om met de resultaten van een MTO aan de slag te gaan en door cijfers, meningen en feiten uit het onderzoek om te zetten in concrete acties voor het beleid en de strategie. Het is hierbij ook essentieel dat er een hoge respons is en medewerkers de tijd nemen om de vragen eerlijk en volledig te beantwoorden. Zij moeten zich hierbij veilig voelen en deze veiligheid kun je bieden door de anonimiteit van deelnemers te garanderen. Zo kunnen zij in alle anonimiteit hun mening geven zonder dat ze hiervoor in de problemen kunnen komen.

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek verplicht?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is niet verplicht, maar in de Arbowet worden ongewenst gedrag en werkdruk- en stress wel als psychosociale arbeidsbelasting beschouwd. De risico’s die deze belasting met zich meebrengt, moeten in de risico-inventarisatie en -evaluatie beschreven worden. Verder moet een werkgever dit soort belasting voorkomen en de situatie verbeteren door middel van een plan van aanpak. Een MTO kan hierbij dienen als meetinstrument om de arbeidsomstandigheden, waaronder werkdruk en -stress, in kaart te brengen.