Het eerste jaar van loondoorbetaling bij ziekte 

In het eerste ziektejaar geldt dat je voor de loondoorbetaling bij ziekte minstens 70% van het loon moet doorbetalen. Dit bedrag mag echter niet onder het minimumloon terechtkomen in verhouding met het aantal uren dat hij/zij normaal gesproken werkt. In veel cao’s is opgenomen dat het eerste jaar meer dan 70% moet worden doorbetaald, soms zelfs tot wel 90 of 100%. Kijk dit dus altijd na. Wanneer een medewerker ziek is vanwege een zwangerschap, bevalling of orgaandonatie krijgt hij of zij het loon altijd doorbetaald.

Loondoorbetaling bij ziekte tweede jaar 

De regels die gelden voor het doorbetalen van loon in het tweede ziektejaar verschillen niet veel van het eerste jaar. Je bent nog steeds verplicht om je medewerker minstens 70% van zijn loon door te betalen. Indien een hoger percentage staat aangegeven in de cao dan is dat het percentage dat geldig is. Het verschil is dat het loon niet meer boven het minimumloon hoeft uit te komen. Wanneer je medewerker hierdoor onder het minimumloon terechtkomt, kan hij een toeslag aanvragen bij het UWV om dit te compenseren. Verzuim in je organisatie kan je dus veel kosten, omdat het werk van de medewerker tussendoor opgevangen moet worden en je het loon van de zieke medewerker doorbetaald. Een verzuimverzekering kan (een deel van) deze kosten vergoeden.

WGA na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

Wat als je medewerker na twee jaar nog niet beter is? Dan krijg je te maken met de WGA – Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is voor medewerkers die door hun ziekte na twee jaar slechts gedeeltelijk kunnen werken of in de toekomst verwachten weer te werken. Hoewel de WGA via het UWV loopt, zal jij hier als (ex-)werkgever ook aan mee moeten betalen, in sommige gevallen zelfs wel tien jaar. Dit kan gebeuren, wanneer je je bijvoorbeeld niet volledig aan de Wet Verbetering Poortwachter hebt gehouden.

Doorbetaling bij ziekte voor medewerkers met AOW-leeftijd 

Als je medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft behaald, maar graag voor jou wil blijven werken, kun je hem in dienst houden. Natuurlijk bestaat de kans dat hij of zij vroeg of laat ziek wordt. Wat voor regelingen gelden dan in dit geval? Je moet vanaf dag één minimaal 70% van het loon doorbetalen en dit, wanneer nodig, moeten aanvullen tot aan het minimumloon in verhouding tot het aantal uren dat normaal gesproken gewerkt wordt. In sommige cao’s wordt een hoger percentage vermeld, dus controleer dit altijd. Deze regeling voor loondoorbetaling bij ziekte is geldig voor 13 weken.

Na 13 weken 

Wat gebeurt er na die 13 weken loondoorbetaling bij ziekte? Indien het contract van de medewerker tijdens deze periode van 13 weken is afgelopen, kun je het UWV een Ziektewetuitkering voor hem of haar aanvragen. Loopt het contract door Dan ben je vrij om je medewerker te ontslaan als hij of zij nog steeds ziek is. Sommige werkgevers willen blijvend het loon doorbetalen, bijvoorbeeld als een medewerker tientallen jaren voor het bedrijf werkzaam is.

loondoorbetaling bij ziekte

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen een vergoeding terugvragen voor de transitievergoeding die ze betaald hebben bij het ontslaan van een medewerker die langer dan twee jaar ziek is. Dit geldt ook voor kleine bedrijven die moeten sluiten omdat de eigenaar met pensioen gaat of is overleden.

Verbetering re-integratie 

Een andere aanpassing die wordt doorgevoerd, naast de compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte, is de verbetering van re-integratie. Bij de RIV-toets (de toetsing van het re-integratie verslag) wordt het medisch advies dat door de bedrijfsarts wordt gegeven, leidend. Hierdoor zal jij als werkgever geen loonsancties opgelegd kunnen krijgen, zolang je het advies van de bedrijfsarts volgt in zake re-integratie.