Het recht op minimumuurloon

Iedereen die werkt en 21 jaar of ouder is, dient ten minste het minimumuurloon te ontvangen. Het gaat hierbij om zowel je vaste medewerkers als personeel met een flexibel contract. Oproepkrachten, uitzendkrachten, invalkrachten en buitenlands personeel hebben allemaal recht op een minimumuurloon. Voor medewerkers van 15 tot 21 jaar geldt het minimumjeugduurloon. De hoogte van het minimumsalaris is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Voor jongeren met een Wajong-uitkering geldt een uitzondering op de hoogte van het minimumjeugdloon. In enkele gevallen kan het loon lager zijn dat het minimumjeugdloon.

minimumloon

Hoe hoogte minimumloon berekenen?

De hoogte van het brutominimumloon hangt af van het aantal uur dat je medewerker werkt. Een medewerker die parttime werkt, ontvangt een minimumloon dat evenredig lager ligt. Ieder jaar wordt het minimumloon aangepast per 1 januari en 1 juli. Als werkgever moet je meegaan in deze veranderingen. Sinds 2024 bestaat het minimumloon per uur voor volwassenen. Per branche kan het uurloon verschillen. Dit hangt af van het aantal uren dat een normale werkweek telt. In veel branches staat 40 uur werken gelijk aan een fulltime baan, terwijl een fulltime werkweek in sommige branches 36 uur telt.

Wanneer jouw bedrijf onder een cao valt, ben je verplicht om het salaris te betalen dat in deze cao staat. Dit mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumuurloon. Bovenop minimumlonen komt daarnaast ook nog vakantiegeld. Dit bedraagt 8 procent van het brutoloon. Daarnaast kun je er zelf voor kiezen om een beloning zoals een dertiende maand uit te keren. Hiertoe ben je niet verplicht.

Minimumuurloon per 2024

Per 1 juli 2024 is het uurloon voor 21 jaar en ouder vastgesteld op €13,68.

Het minimumjeugduurloon ziet er als volgt uit per 1 juli 2024:

LeeftijdMinimumuurloon
20 jaar€ 10,94
19 jaar€ 8,21
18 jaar€ 6,84
17 jaar€ 5,40
16 jaar€ 4,72
15 jaar€ 4,10

Waarom zijn er minimumlonen?

Het doel van minimumlonen is het in bescherming nemen van medewerkers tegen onderbetaling. De overheid treedt hard op tegen onderbetaling, onder meer door werkgevers hoge boetes te geven. Ook zogeheten schijnconstructies worden bestreden. Het kabinet wil een einde maken aan oneerlijke concurrentie met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies. Deze wet voorkomt onder andere dat andere bedrijven voor minder geld personeel kunnen inhuren, terwijl jij minimumlonen betaalt en hierdoor hogere kosten hebt.

Opbouw minimumuurloon

Het minimumuurloon bestaat uit het basisloon met daarop een aantal mogelijke toeslagen, zoals een toeslag voor ploegendienst, wachtdienst, onregelmatige werktijden en werkomstandigheden. Ook prestatiebeloningen worden meegeteld, zoals een maandelijkse provisie, net als beloningen van derden zoals bijvoorbeeld een fooi. Dit is dus niet voor elke werkgever van toepassing. Het is mogelijk dat er in het cao een minimumsalaris staat dat hoger is dan het wettelijk minimumuurloon.

Er zijn een aantal vergoedingen die bovenop het wettelijk minimum komen. Dit zijn de winstuitkeringen, prestatieloon, eindejaarsuitkeringen, onkostenvergoedingen die de medewerker heeft gemaakt voor jouw bedrijf en uitkeringen op langere termijn die medewerkers ontvangen onder bepaalde voorwaarden. Denk hierbij aan pensioen- en spaarregelingen waaraan jij als werkgever bijdraagt. Daarnaast krijg je zoals al eerder genoemd te maken met een vaste toeslag de vakantietoeslag. Deze toeslag bedraagt 8 procent van het bruto jaarloon.

Tot slot

Zorg ervoor dat je tenminste het minimumloon aan je medewerkers betaalt. Zo niet, dan kun je in de problemen komen en flinke boetes riskeren. Daarnaast is het slim om te bekijken of je een eerlijk salaris biedt voor het werk dat jouw personeel doet. Alleen met de juiste beloning kun je personeel vinden en ook op een prettige en tevreden manier behouden.