Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling voor ouders met kinderen onder de acht jaar. Ouders hebben voor ieder afzonderlijk kind recht op dezelfde hoeveelheid verlof. Dit geldt ook in het geval van een tweeling. Per kind mogen medewerkers 26 keer het aantal uren dat zij wekelijks werken opnemen aan verlof. Zowel vaders als moeders kunnen aanspraak maken op deze regeling en ook adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen vallen onder de verlofregeling. Vereiste daarvoor is wel dat deze kinderen officieel bij je medewerker inwonen. De toetsing hiervoor is dat de kinderen volgens de Basisregistratie Personen in hetzelfde huis wonen.

ouderschapsverlof

Waarom ouderschapsverlof?

Een kind krijgen is een belangrijke gebeurtenis in het leven van iedere ouder. Met de gezinsuitbreiding verandert er bovendien een hoop in de indeling van het dagelijks leven. Er komen meer zorgtaken bij en de ouders moeten samen uitzoeken hoe zij hun drukke banen moeten combineren met de opvoeding en het creëren van een warme thuissituatie waarin het kind gezond en veilig op kan groeien. Het ouderschapsverlof biedt ouders de mogelijkheid om meer tijd thuis door te brengen met hun gezin in de levensfase waarin hun kinderen nog klein zijn. Dit is natuurlijk van onschatbare waarde voor zowel ouder als kind. Ook als werkgever heb je hier belang bij: medewerkers die minder moeite hebben met het vinden van een prettige balans tussen hun professionele en persoonlijke leven, presteren zakelijk beter.

Doorbetaald ouderschapsverlof

Voor het doorbetaalde ouderschapsverlof werd er nog maar weinig gebruik van gemaakt, dit kwam omdat lang niet iedereen het zich kon veroorloven om tijdelijk geen salaris te ontvangen. Daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om sinds 2 augustus 2022 een deel van het ouderschapsverlof door te betalen. Het idee is dat hiermee de financiële drempel om het verlof op te nemen wegvalt. De regeling is dan ook bedoeld om ouders te stimuleren om gebruik te maken van het verlof. De nieuwe regeling bevat negen doorbetaalde weken, die alleen opgenomen kunnen worden in het eerste levensjaar van het kind. Tijdens die negen weken krijgt je medewerker via het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon, tot 70% van het maximum dagloon.

Het UWV is dus verantwoordelijk voor het uitbetalen van het salaris. Neemt je medewerker deze weken niet op in het eerste jaar? Dan worden ze toegevoegd aan de onbetaalde 17 weken die ook zonder betaling opgenomen kunnen worden totdat het kind acht jaar is.

Alles wat je moet weten over ouderschapsverlof
whitepaper

Alles wat je moet weten over ouderschapsverlof

Download whitepaper

Hoe werkt ouderschapsverlof?

Je medewerkers moeten het ouderschapsverlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij je aanvragen. In de aanvraag moeten zij ook aangeven op welke manier zij de verlofuren willen spreiden. Je medewerkers hebben namelijk het recht om hier zelf invulling aan te geven op basis van hun persoonlijke situatie. Het (deels) doorbetaalde ouderschapsverlof wordt betaalt via het UWV. Je vraagt dit als werkgever achteraf aan.

lightbulb-alt

Meer weten over het (achteraf) aanvragen van het (deels) doorbetaalde ouderschapsverlof bij het UWV?

Mag ik ouderschapsverlof weigeren?

Als werkgever mag je een verzoek tot ouderschapsverlof niet weigeren. Alleen als de uitvoering van de werkzaamheden binnen je organisatie ernstig in de problemen dreigt te komen, mag je met je medewerker in gesprek gaan over een andere spreiding van de aangevraagde uren. Als je hier aanleiding toe ziet, moet je dit wel uiterlijk vier weken voordat de medewerker met verlof gaat doen. In het geval dat jij en je medewerker het écht niet eens worden, moet een rechter zich over de zaak buigen. Gelukkig is dat in verreweg de meeste gevallen niet nodig.

Veelgestelde vragen over ouderschapsverlof

Iedere ouder heeft voor ieder kind (ook bij een tweeling) recht op 26 keer het aantal uren dat hij of zij wekelijks werkt aan ouderschapsverlof.

Nee, als werkgever zijnde mag je ouderschapsverlof niet weigeren. Je kunt wel in gesprek gaan met je medewerker over de gewenste spreiding van het verlof.

Sinds 2 augustus 2022 heeft iedere ouder recht op maximaal 9 weken doorbetaald ouderschap. Het gaat dan om 70% van het normale loon. Deze 9 weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kindje.

Medewerkers moeten minimaal twee maanden van te voren schriftelijk aangeven dat ze gebruik willen maken van ouderschapsverlof. Hierin moet ook aangegeven worden hoe de medewerker de uren wenst op te nemen / te verspreiden. Het (deels) doorbetaalde ouderschapsverlof wordt betaald door het UWV.