Wat kost personeel?

De kosten van personeel kunnen onderverdeeld worden in een viertal categorieën. De meest voor de hand liggende categorie bestaat uit de zogenaamde directe kosten. De brutosalarissen van de medewerkers behoren tot deze categorie. Een werkgever moet rekening houden met de wettelijk vastgelegde minimumlonen in de betrokken sector. Als er in de sector een cao van kracht is, moet de ondernemer de daarin vastgelegde loonafspraken nakomen. Naast het brutosalaris van de medewerkers worden ook het verplichte vakantiegeld en eventuele beloningen voor goede werkprestaties tot de directe personeelskosten gerekend.

Indirecte kosten van personeel

Een tweede categorie van personeelskosten zijn de indirecte uitgaven die een werkgever doet ten behoeve van de medewerkers. De indirecte kosten zijn sterk verschillend per bedrijf. Een leaseauto, een telefoon betaald door het bedrijf en reiskosten zijn duidelijke voorbeelden van indirecte personeelskosten. Andere voorbeelden zijn de dertiende maand en de pensioenregeling die sommige organisaties bieden aan hun medewerkers. In bepaalde sectoren ben je als werkgever overigens verplicht om je aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Eventuele personeelsverzekeringen die je afsluit om bijvoorbeeld de financiële gevolgen van arbeidsongevallen en ziekteverzuim te dekken, zijn eveneens indirecte personeelskosten. Ook een Anw-gatverzekering, een verzekering die de nabestaanden van een overleden medewerker beschermt tegen een groot inkomensverlies, valt onder de indirecte kosten.

personeelskosten

Loonheffingen die een werkgever moet betalen aan de Belastingdienst

Een werkgever moet eveneens zogenaamde loonheffingen betalen aan de Belastingdienst. Voor een deel van die loonheffingen draait de medewerker zelf op. Een ander deel is ten laste van de werkgever en verhoogt dus de personeelskosten van het bedrijf. Van het brutoloon van een medewerker wordt bij de werkgever al een flink bedrag ingehouden; de medewerker houdt slechts een lager nettoloon over. Hoeveel dat is lees je in het artikel: Bruto netto loon berekenen voor medewerker. Het ingehouden bedrag bestaat gedeeltelijk uit zuivere inkomstenbelasting en gedeeltelijk uit verzekeringspremies. Elke medewerker moet immers verplicht verzekerd zijn bij de Volksverzekeringen en moet hiervoor een premie betalen. De verplichte Volksverzekeringen zorgen er onder meer voor dat elke medewerker na pensionering een basispensioen ontvangt. De premie hiervan is ten laste van de medewerker en wordt afgetrokken van het brutoloon. Er zijn echter nog andere verplichte verzekeringen waarvan de premies volledig betaald moeten worden door de werkgever. Dit zijn de zogeheten Medewerkersverzekeringen en de Inkomensafhankelijke Bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze verplichte verzekeringen beschermen de medewerker tegen een groot inkomensverlies bij bijvoorbeeld werkloosheid, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Bijkomende personeelskosten

De vierde categorie personeelskosten bestaat uit allerlei uitgaven die moeten gebeuren om personeel te rekruteren, op te leiden en veilig tewerk te stellen. Rekrutering van personeel wordt vaak uitbesteed aan een selectiebureau, dat uiteraard betaald moet worden. Ook de opleiding en training van personeel kost behoorlijk wat geld. De werkgever is verplicht om zich te houden aan de Arbowetgeving en moet dus veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren. Afhankelijk van de functie moeten medewerkers geschikte werkkleding ontvangen, eventueel met individuele beschermingsmiddelen zoals veiligheidshelmen en -brillen. In een kantoor moet meubilair aanwezig zijn voor elke medewerker, met de nodige werkmiddelen zoals telefoon, pc of laptop. De werkgever moet ook een ruimte voorzien waarin de medewerkers comfortabel kunnen eten of een pauze kunnen nemen. In sommige bedrijven vind je zelfs sportfaciliteiten voor het personeel. Nu hybride werken in veel bedrijven normaal is geworden is de werkgever ook verantwoordelijk voor een Arboverantwoorde thuiswerkplek en mag de werkgever een thuiswerkvergoeding van maximaal €2,35 (in 2024) per dag onbelast vergoeden.

Personeel: van onschatbare waarde voor een bedrijf

Bedrijven en organisaties betalen een flink bedrag aan personeelskosten. Investeren in goed opgeleid, gemotiveerd en deskundig personeel is echter van levensbelang voor de groei van een bedrijf. Als MKB-ondernemer is het van belang om een duidelijk overzicht te hebben van de verschillende soorten kosten van personeel, zodat de beschikbare middelen hierop afgestemd kunnen worden.