Transitievergoeding berekenen

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende regels voor het berekenen van de transitievergoeding. Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst heeft een medewerker recht op een transitievergoeding bij dienstbeëindiging wegens ontslag. Dit geldt ook wanneer je een medewerker in de proeftijd ontslaat. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend:

  • Vanaf de eerste werkdag krijgt een medewerker 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar.
  • Over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt de transitievergoeding berekend volgens een formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ) 

Ook wanneer de arbeidsovereenkomst minder dan een jaar heeft geduurd wordt deze formule gebruikt. 

transitievergoeding berekenen

Voorbeeld transitievergoeding berekenen

Om de berekening verder toe te lichten geven we twee voorbeelden van de transitievergoeding berekenen. Voorbeeld 1 gaat om een arbeidsovereenkomst van 11 jaar en 4 maanden. Het bruto maandsalaris was €3.500. Allereerst berekenen we de vergoeding over het aantal volledig gewerkte jaren: 11 jaar x (1/3 van €3.500) = €12.833. Dan zijn er nog 4 maanden, oftewel 1/3 dienstjaar. 1/3 jaar x (1/3 van €3.500) = €385.

Het totaal aan ontslagvergoeding is €12.833 + €385 = €13.218. 

In ons tweede voorbeeld van transitievergoeding berekenen wordt de medewerker ontslagen tijdens de proeftijd. De arbeidsovereenkomst heeft in totaal 7 dagen geduurd. Het brutosalaris over de 7 dagen bedraagt €750. Dit beschouwen we als het salaris per maand. De transitievergoeding wordt als volgt berekend: 

(€750 / €750) x (1/3 x €750)/12) = 1 x (€250/12) = €20,83. De medewerker krijgt dus €20,83 transitievergoeding voor de 7 dagen dat hij in dienst was. 

De maximale transitievergoeding is in 2024 €94.000, of de hoogte van één jaarsalaris wanneer dat hoger is dan €94.000.

Transitievergoeding berekenen bij ziekte 

Was de ontslagen medewerker ziek voor of op het moment van ontslag? Dan heeft dit geen gevolgen voor de arbeidsduur of voor de hoogte van het basis bruto maandsalaris en werkt de transitievergoeding berekenen dus hetzelfde. Het brutoloon is het uitgangspunt bij de berekening van de transitievergoeding. Dit is het salaris dat is afgesproken in het contract. Door bijvoorbeeld ziekte of verlof kan het loon lager zijn geweest, maar deze situatie heeft geen invloed op het voor de medewerker geldende brutoloon. De vergoeding wordt berekend op basis van het loon dat de medewerker had verdiend als deze niet ziek of met verlof was. 

Alles wat je moet weten over de transitievergoeding
whitepaper

Alles wat je moet weten over de transitievergoeding

Download whitepaper

Wanneer heeft een medewerker recht op transitievergoeding 

Een medewerker ontvangt een ontslagvergoeding als het dienstverband eindigt door ontslag na toestemming van het UWV of door de kantonrechter. Ook wanneer een tijdelijk contract eindigt en jij er als werkgever voor kiest om deze niet te verlengen krijgt de medewerker een transitievergoeding. Verder heeft een medewerker recht op de transitievergoeding als deze zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt om reden van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever. 

Transitievergoeding tijdig betalen 

Na de transitievergoeding berekenen is het ook belangrijk deze tijdig te betalen. De transitievergoeding moet binnen één maand na de uitdiensttreding van de medewerker zijn betaald, dit is een onderdeel van de eindafrekening. Het is noodzakelijk om de vergoeding vlot uit te betalen omdat het binnen 3 maanden na afloop van het dienstverband niet meer mogelijk is om de kantonrechter over een conflict te laten beslissen. Wanneer je de transitievergoeding niet op tijd uitkeert, ben je wettelijke rente verschuldigd. Deze 2% komt bovenop de te betalen vergoeding. Wil of kan je geen transitievergoeding betalen? Dan heeft de medewerker 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om de vergoeding op te eisen. 

Transitievergoeding in termijnen 

Kan je de medewerker de transitievergoeding niet in één keer betalen? Als het uitbetalen van de transitievergoeding de bedrijfsvoering schaadt is het mogelijk om in termijnen te betalen. Deze mogen verspreid zijn over maximaal 6 maanden. Wanneer je ervoor kiest om de vergoeding in termijnen te betalen, ben je wel de 2% wettelijke rente verschuldigd vanaf de tweede maand na het einde van het contract. De rente wordt alleen berekend over het gedeelte van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd. 

Aftrek van kosten 

Er zijn verschillende kosten die je als werkgever af kunt trekken van de transitievergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing of outplacement. Ook kosten die de werkgever heeft bij het hanteren van een langere opzegtermijn mogen afgetrokken worden, indien de medewerker gedurende deze periode vrijgesteld is van werk. Om in aanmerking voor aftrek te komen moeten de kosten zijn gemaakt met het oog op het ontslag. Ook moet er altijd overleg zijn met de medewerker. 

Zijn er tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om de inzetbaarheid van een medewerker te bevorderen binnen of buiten de organisatie? Dan kunnen ook deze kosten in overleg in mindering worden gebracht. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat alleen inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie bij een ander bedrijf, of op een andere functie bij jouw eigen onderneming in mindering gebracht kunnen worden.