Het wetsvoorstel over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden nader toegelicht

In november 2021 is het wetsvoorstel gepubliceerd. Deze richtlijn zorgt ervoor dat alle EU-lidstaten de wetgeving verplicht moeten implementeren in de eigen nationale wet. Zo ook Nederland. Bij ons wordt dit via artikel 2b van de Wet flexibel werken ingevoerd. Wat betekent dat voor medewerkers? In het bijzonder geldt dat voor hen mogelijk wordt om te verzoeken tot een vorm van arbeid die voorspelbaar en zeker is. Hierover is al langere tijd gesproken, maar door de pandemie is deze beweging in een stroomversnelling geraakt. Omdat we ons steeds meer richten op de Europese Unie is het belangrijk om te bedenken dat minimumrechten moeten worden gewaarborgd. Trek dit door naar de arbeidsmarkt om te bewerkstelligen dat deze flexibel blijft. Aanpassingsvermogen is immers erg belangrijk, zeker in een tijd als deze. We mogen veel van onze medewerkers verwachten, maar daar staat wel tegenover dat wij hen zekerheid kunnen bieden. Voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden horen daar perfect bij. Niet alleen voor medewerkers wordt er meer duidelijk. Zo zal ook de zekerheid voor werkgevers worden vergroot. Lidstaten zullen niet meer kunnen concurreren over arbeidsvoorwaarden. Wat ons betreft is dat ook niet passend. 

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
whitepaper

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Download whitepaper

Hoe moet de medewerker een verzoek doen?

Het wetsvoorstel regelt – zoals genoemd – dat medewerkers kunnen verzoeken tot arbeid die voorspelbaar is en hen zekerheid biedt. Een verzoek werkt als volgt. De medewerker doet schriftelijk een verzoek aan de werkgever. Vervolgens zijn werkgevers verplicht binnen een nader vast te stellen termijn te reageren. Deze reactie moet schriftelijk en gemotiveerd gericht zijn aan de medewerker. Aan deze inhoudelijke reactie zijn verder geen eisen gesteld. Reageert een werkgever niet? Dan is de sanctie dat het werk wordt aangepast conform het verzoek van de medewerker. Werkgevers hebben daar dan geen toestemming voor gegeven. Dit kan nadelig uitpakken. Je wilt uiteraard wel overeenstemming bereiken als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk!

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wanneer treedt deze wet in werking?

De wet wordt ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden‘ genoemd. Deze wet geldt sinds 1 augustus 2022, met als doel meer transparantie te creëren over de arbeidsvoorwaarden verwachten we dat er op de werkvloer veel verbeteringen zullen optreden. Werken via transparante arbeidsvoorwaarden helpt om het vertrouwen van medewerkers richting werkgevers te verbeteren. En transparante arbeidsvoorwaarden horen overal te gelden. De uitvoering van de belangrijke bepalingen ligt in de handen van de werkgever. Het is belangrijk om als werkgever toe te zien op naleving van deze bepalingen. Hier komen nogal wat verplichting bij kijken. Het past geheel bij deze tijd om een dergelijk wetsvoorstel aan te kaarten en in te voeren. We leven immers in het nieuwe normaal.