In de Arbowet staan richtlijnen voor het arbobeleid binnen organisaties. De wet bevat ook verplichtingen waar een werkgever zich aan moet houden. Wat zijn een paar van die verplichtingen voor werkgevers?

Verantwoordelijkheden en verplichtingen werkgever

De Arbowet schrijft voor wat algemene verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn voor de werkgever. Het is aan organisaties om deze algemene lijst om te zetten in concreet arbobeleid. Je moet dus zelf afspraken maken over de toepassing (uitwerking) van deze verplichtingen als werkgever. Als werkgever heb je de volgende verplichtingen:

Verplichtingen werkgever:

Verplichting 1: Arbobeleid

De werkgever moet een Arbobeleid opstellen: een beleid voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Het beleid moet erop gericht zijn dat de medewerkers veilig en gezond kunnen werken.

Verplichting 2: Risico-analyse & plan van aanpak

Elke vorm van arbeid komt met risico’s. De werkgever moet deze risico’s in kaart brengen en vastleggen door middel van een Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E moet goedgekeurd worden door bijvoorbeeld de arbodienst. Deze risico-analyse moet vervolgens uitgewerkt worden in een Plan van Aanpak: hoe gaat de werkgever er concreet voor zorgen dat zijn medewerkers geen gevaar lopen? Afhankelijk van de risico-analyse kan dat zijn door beschermingsmiddelen te verstrekken of bijvoorbeeld goede instructies om gevaar te vermijden.

Verplichting 3: Preventiemedewerker aanstellen

De werkgever moet iemand aanwijzen die toeziet op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Hij krijgt de verantwoordelijkheid om te letten op gezond en veilig werken. Bij bedrijven met 25 of minder medewerkers mag de werkgever ook de preventiemedewerker zijn. Bij meer personeel moet het iemand anders zijn.

verplichtingen werkgever

Verplichting 4: Contract met bedrijfsarts

Nog een verplichting van de werkgever is een contract met een bedrijfsarts of arbodienst. De werkgever moet een eigen overeenkomst hebben, zodat de organisatie samen kan werken met deze arts. De medewerkers moeten terechtkunnen bij deze bedrijfsarts. Ook moeten ze  zo nodig een second opinion kunnen aanvragen bij een andere bedrijfsarts (en de werkgever moet vastleggen welke bedrijfsarts dat is).

Verplichting 5: Gezondheid medewerker

De werkgever moet zorgen voor de gezondheid van zijn medewerkers. Dat houdt onder andere in dat hij alles moet doen om gezondheidsproblemen bij de bron aan te pakken. Als bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaakt wordt door een bepaald type beeldscherm, moet hij zorgen voor een ander beeldscherm.

Verplichting 6: Arbeid(somstandigheden) aangepast aan medewerker

De werkgever moet de arbeid en de arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk op maat aanbieden: een werkplek aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van de medewerker, werk dat zo goed mogelijk bij de medewerker past, arbeidsmiddelen die aansluiten bij de individuele medewerker, een aanpak die bij de medewerker past, enzovoort. Dit moet de werkgever ook doen voor personen met een (arbeids)beperking.

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt
whitepaper

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt

Download whitepaper

Verplichting 7: Monotone arbeid voorkomen

In de mate dat dat mogelijk is, moet de werkgever voorkomen dat een medewerker onnodig monotoon werk doet. Of dat een medewerker veel tempogebonden werk doet. Op die manier wordt de medewerker niet onnodig blootgesteld aan gevaar.

Verplichting 8: Ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen

Wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dan is het een van de verplichtingen van de werkgever om ongevallen met deze stoffen te voorkomen. Of op zijn minst zoveel mogelijk te beperken. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door praktische maatregelen en goede voorlichting.

Verplichting 9: Voorlichting geven

De werkgever moet de medewerkers informeren en voorlichten over het correcte en veilige gebruik van arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen. Daarnaast moet hij ook uitleggen hoe de organisatie omgaat met zaken als seksuele intimidatie.

Verplichting 10: Registratie ongevallen en ziekte

Er moet binnen de organisatie een goed systeem zijn voor de registratie van bedrijfsongevallen en medewerkers die ziek worden door hun werk. Een paar voorbeelden van beroepsziekten: burn-out, depressie, klachten aan rug, nek en schouders, maar ook longaandoeningen.

Verplichting 11: Gevaar voor derden

Het kan zijn dat het werk van de medewerkers gevaar voor anderen oplevert. De werkgever heeft de verplichting om te voorkomen dat zijn medewerkers door hun werk letsel veroorzaken bij anderen.

Verplichting 12: Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Zorg ervoor dat medewerkers eens in de zoveel tijd hun gezondheid kunnen laten checken met het oog op hun functie. Met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden de risico’s van hun arbeid voor de gezondheid zoveel mogelijk voorkomen of beperkt.

Verplichtingen medewerker versus verplichtingen werkgever

Natuurlijk heeft naast de werkgever ook de medewerker bepaalde verplichtingen. Maar als werkgever zul je eerst jouw verplichtingen goed moeten invullen. Dan kan vervolgens de medewerker veilig aan de slag en zich kwijten van zijn of haar eigen verantwoordelijkheden.