Gezamenlijke verantwoordelijkheid Wet verbetering poortwachter

Ziek zijn is voor zowel medewerker als werkgever niet prettig. Beide partijen hebben in de Wet verbetering poortwachter verplichtingen. Zo moet de betreffende medewerker bijvoorbeeld alle inspanningen verrichten die nodig zijn om te re-integreren en mag hij geen acties ondernemen die zijn werkhervatting in de weg staan. De werkgever moet zich aan een aantal administratieve plichten houden, zoals het tijdig op papier zetten van eventuele bijstellingen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Wet verbetering poortwachter

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

 • Ziekmelding doen bij de Arbodienst
  Meld de zieke medewerker zo snel mogelijk, het liefst dezelfde dag, maar in elk geval binnen één week, ziek bij de Arbodienst. Hier begint Wet verbetering poortwachter al.
 • Zorg voor heldere afspraken op papier
  Gedurende de arbeidsongeschiktheid is het belangrijk dat je een re-integratiedossier opbouwt, dit heb je nodig wanneer de arbeidsongeschiktheid langer gaat duren en de medewerker uiteindelijk in contact komt met het UWV. Begin daar vroeg mee. Ook telefonische afspraken bevestig je schriftelijk of per e-mail aan de medewerker. 
 • Probleemanalyse rond zes weken Wet verbetering poortwachter
  Rond de zes weken maakt de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat waarom de medewerker arbeidsongeschikt is en wat het uitzicht op herstel is. 
 • Plan van aanpak Wet verbetering poortwachter
  Op basis van de probleemanalyse maak je samen met je medewerker een plan van aanpak. Dit moet binnen acht weken na de eerste ziektedag. Hierin schrijven jullie wat jullie gaan doen zodat de medewerker op termijn weer aan de slag kan. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn omtrent werktijden, aangepaste werkplekken of sociaal-emotionele ondersteuning door een bedrijfsmaatschappelijk werker. 
 • Voortgang bespreken
  Bespreek regelmatig, maar in elk geval elke zes weken, hoe het met de voortgang van de re-integratie staat. Maak hier een verslag van en voeg dit toe aan het re-integratiedossier. Laat de medewerker ook tekenen voor akkoord, of in elk geval voor gezien. 
Een zieke medewerker? 5 aandachtspunten
whitepaper

Een zieke medewerker? 5 aandachtspunten

Download whitepaper
 • Wet verbetering poortwachter: opstellen re-integratiedossier
  Als er mogelijk langdurig verzuim ontstaat, dan is het van belang om alle stappen die genomen zijn schriftelijk vast te leggen. Deze afspraken vormen samen met alle documenten die je voor het UWV in moet vullen, het re-integratiedossier.
 • 42e-weeksmelding
  Wanneer de medewerker 42 weken ziek is, dan meld je deze ziek bij het UWV. Dit kan via een speciaal daarvoor bedoeld document, te vinden op de website van het UWV. 
 • Eerstejaarsevaluatie
  Tussen de 46e en 52e ziekteweek, moet je een eerstejaarsevaluatie opstellen. Je kijkt samen met je medewerker terug op het eerste jaar en stelt samen een plan op voor het tweede jaar. Vraag een arbeidsdeskundige om hulp, deze kan bijvoorbeeld een functionele mogelijkheden lijst maken. Op die manier wordt inzichtelijk welke mogelijkheden een medewerker nog zou hebben. Als het niet lukt om de medewerker in zijn oude functie te laten terugkeren, dan moet je passend werk aanbieden binnen de organisatie. Denk er ook aan dat je snel het Tweede spoor traject opstart. Na één jaar ziekte heb je een inspanningsplicht om ook buiten de eigen organisatie de medewerker aan het werk te krijgen.
 • Re-integratieverslag
  Rond de 20 maanden is het tijd om een re-integratieverslag compleet te maken. Alle afspraken en resultaten benoem je in dit verslag. Ook de terugkoppelingen van de bedrijfsarts neem je op in dit verslag. 
 • Aanvraag WIA-uitkering
  Na 87 weken ziekte ontvangt je medewerker een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier stuurt hij binnen drie weken terug. Daarna wordt hij gekeurd, de WIA-keuring. Op basis daarvan (en op basis van alle documentatie die de werkgever aanlevert) beoordeelt het UWV of er voldoende gedaan is aan re-integratie. Als dat inderdaad zo is, dan start de WIA-uitkering. Mochten de medewerker of jij een andere mening zijn toebedeeld dan de keuringsarts, dan kun je een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen. 

Veelgestelde vragen over de Wet verbetering poortwachter

Het doel van deze wet is om medewerkers die ziek zijn zo snel en effectief mogelijk weer aan het werk te krijgen. De wet legt verantwoordelijkheden bij zowel de werkgever als de medewerker om actief te werken aan re-integratie.

Zodra een medewerker ziek wordt, dient je dit als werkgever te melden bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Als een medewerker zes weken ziek is, stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Hierin wordt beschreven waarom de medewerker niet kan werken, wat de verwachte duur van het verzuim is en wat de mogelijkheden zijn voor herstel en re-integratie.

Uiterlijk in de achtste week na de ziekmelding moet er een plan van aanpak zijn. Hierin staat beschreven welke stappen de werkgever en de medewerker gaan ondernemen om de terugkeer naar werk mogelijk te maken. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.