Wet flexibel werken verworpen

De Wet werken waar je wilt betrof een aanpassing van de Wet flexibel werken (Wfw). Op 26 september 2023 heeft de Eerste Kamer besloten de wet de verwerpen. Deze wet gaf medewerkers onder andere het recht om een aanpassing in hun arbeidsplaats aan te vragen. Voorheen was het binnen deze wet mogelijk om zo’n verzoek na een gesprek met de medewerker af te wijzen. Met de invoering van de nieuwe Wet werken waar je wilt zou het afwijzen van een dergelijk verzoek moeilijker worden, maar deze wet is uiteindelijk niet doorgevoerd.

De Wet werken waar je wilt – in het kort

In het kort komt de Wet werken waar je wilt hierop neer: medewerkers mogen in principe zelf beslissen waar ze werken – thuis of juist op kantoor – tenzij de werkgever goede redenen heeft om dat niet toe te staan. Wat goede redenen zijn heeft te maken met redelijkheid en billijkheid. Later meer over wat die termen inhouden.

Thuiswerken: werk en privé combineren

Thuiswerken is bij de meeste bedrijven onderdeel geworden van de bedrijfsstructuur. De oorzaak is bij iedereen bekend: een periode waarin thuiswerken de enige optie was, dwong bedrijven om thuiswerken te faciliteren. Vervolgens werd thuiswerken een blijvertje, tenminste, een combinatie van thuiswerken en werken op kantoor.

De Wet werken waar je wilt moet thuiswerken een makkelijkere optie maken. Thuiswerken blijkt namelijk een prettige manier voor medewerkers om privé en werk te combineren. Vanuit huis is het namelijk makkelijker om flexibeler te zijn: er is bijvoorbeeld iemand thuis om de kinderen op te vangen of eventueel van school op te halen.

Ingangsdatum Wet werken waar je wilt

De Wet werken waar je wilt is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer: het wetsvoorstel werd op 5 juli 2022 goedgekeurd. Zodra de Eerste Kamer akkoord gaat, zal de wet ingevoerd worden. Naar verwachting gaat de wet door, omdat een meerderheid voor lijkt te zijn.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
whitepaper

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Download whitepaper

Wet werken waar je wilt – uitleg voor werkgevers

Wat betekent de nieuwe wet voor werkgevers? Hieronder vind je een korte uitleg.

Werkgevers < 10 medewerkers

Voor werkgevers met minder dan 10 medewerkers heeft de nieuwe wet in principe geen gevolgen. De reden hiervoor is dat het voor kleine werkgevers te ingewikkeld is om thuiswerken (verplicht) te faciliteren: qua planning, maar ook qua kosten en administratie. Natuurlijk moet je als kleine werkgever wel kijken welke opties je aanbiedt qua werkplek.

Werkgevers >10 medewerkers

Alleen werkgevers met 10 of meer medewerkers krijgen te maken met de Wet werken waar je wilt. Als grotere werkgever moet je in staat zijn om dingen zo in te regelen dat je medewerkers keuzevrijheid hebben over de plek waar ze werken.

Wet werken waar je wilt

Werken waar je wilt: letterlijk overal?

De titel van de nieuwe wet zet je misschien op het verkeerde been, want het gaat niet letterlijk over werken waar je maar wilt. In principe zijn de mogelijkheden beperkt tot het thuisadres van de medewerker zolang dat adres binnen de Europese Unie ligt en het vestigingsadres (voor degenen die nu vooral vanuit huis werken) van het bedrijf.

Je medewerkers hebben dus niet het recht om gewoon overal waar ze maar willen in te loggen om voor je te werken: vanaf het strand op Bali of vanuit een hotel in Bangkok. Nee, je bent niet verplicht om een zogenaamde digital nomad aan je loonlijst toe te voegen.

De keuzes binnen de nieuwe wet zijn dus:

 • het thuisadres van je medewerker (binnen de EU)
 • het kantooradres.

Werken vanuit buiten de EU mag

Natuurlijk mag je een verzoek om te werken vanuit het verre buitenland (en niet vanaf het thuisadres) gewoon honoreren. Je bent alleen niet verplicht om dit te doen, volgens de eisen van de Wet werken waar je wilt. Natuurlijk kan deze optie altijd extra aantrekkingskracht hebben op vrijbuiters die graag werken combineren met wereldreizen. Dus het kan best interessant zijn om deze keuzevrijheid aan te bieden. Maar nogmaals, je bent hiertoe niet verplicht vanuit de Wet werken waar je wilt.

Voorwaarden verzoek andere werkplek

Een verzoek om vanuit een andere plek te kunnen werken, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wil het rechtsgeldig zijn. Het is dus niet zo dat je medewerker in de lunchpauze even tussendoor zo’n verzoek kan doen. De voorwaarden zijn:

 • Het verzoek wordt schriftelijk gedaan
 • Je medewerker is minstens een half jaar in dienst
 • In het verzoek staan de gewenste ingangsdatum en de gewenste werkplek
 • Het verzoek is minstens 2 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum
 • Jouw reactie is minstens 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum
 • De medewerker mag één keer per jaar zo’n verzoek doen.

Wat is redelijk en billijk?

Eerder in het artikel werd gezegd dat je als werkgever een verzoek om thuis of juist op kantoor te werken alleen kunnen afwijzen op basis van redelijkheid of billijkheid. Het mag duidelijk zijn dat dit juridische termen zijn die niet direct duidelijk zijn.

Waar het op neerkomt: je moet de belangen van jezelf en je medewerker goed afwegen. Als deze belangen in het gedrang zouden komen, mag je een verzoek afwijzen. Maar als dat niet het geval is, ben je verplicht het verzoek in te willigen.

Het betekent in elk geval dat je de belangen van je medewerker (en die van jezelf) goed in kaart moet brengen. Een paar vragen die een werkgever zich terecht kan stellen bij het afwegen van het verzoek:

 • Is de werklocatie geschikt en veilig?
 • Is er een thuiswerkplek beschikbaar?
 • Past de nieuwe werkplek bij het soort werk dat de medewerker doet?
 • Wat zijn de administratieve lasten?
 • Wat betekent de verandering voor de samenwerking?
 • Wat betekent de verandering voor de teamspirit?
 • Wat is het effect voor de privésituatie van de medewerker?
 • Hoe gaat de medewerker erop vooruit?
 • Welke gevolgen heeft de nieuwe plek voor de werkgever?

Door dit soort vragen te beantwoorden, krijg je een heel duidelijk beeld van de gevolgen van het verzoek. En of het redelijk en billijk is om het te honoreren.

Hybride werken goed regelen

Omdat je verzoeken om een andere werkplek onder de Wet werken waar je wilt moeilijk kunt afwijzen, is het verstandig om organisatie breed hybride werken goed te regelen. Dat scheelt je een hoop tijd. Je hoeft dan niet voor elk verzoek het wiel opnieuw uit te vinden. Je kunt dan op basis van een bedrijfsreglement snel beslissen.

Zorgplicht en goed werkgeverschap

Als werkgever heb je zorgplicht voor je medewerkers. Dat betekent dat je moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor je medewerker. Ook als iemand thuiswerkt en jij er niet bij bent, moet hij of zij veilig kunnen werken. Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt bepaalde voorwaarden aan de thuiswerkplek, zodat je medewerker ergonomisch en veilig kan werken. Je moet ook zorgen voor een risico-inventarisatie & evaluatie en voor voldoende instructies, zodat je medewerker op elke werkplek veilig kan werken.

Niet vergeten: thuiswerkvergoeding

Tot slot: mocht het zo zijn dat jouw medewerkers door de nieuwe Wet werken waar je wilt gedeeltelijk vanuit huis willen werken, vergeet dan niet aan de thuiswerkvergoeding te denken. Je mag je medewerker namelijk een onbelaste vergoeding geven voor de dagen dat hij of zij thuiswerkt. Een mooie regeling waarmee je medewerker de kosten voor thuiswerken flink kan drukken, ook onder de Wet werken waar je wilt.