Verschil wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen

Iedere medewerker heeft recht op vakantieuren. In Nederland is het bij wet bepaald dat medewerkers vier keer het aantal contracturen als vakantieuren krijgen, dit worden ook wel verlofuren genoemd. Dit betekent dat wanneer een medewerker 40 uur werkt, deze medewerker recht heeft op 160 verlofuren. Deze 160 verlofuren staan gelijk aan 20 verlofdagen. Dit zijn de zogenaamde wettelijke verlofdagen. Deze zijn bij wet geregeld én worden door de werkgever doorbetaald.

Er zijn werkgevers die, boven op deze wettelijke verlofuren, extra doorbetaalde verlofuren aan hun medewerkers bieden. Dit is het zogenaamde bovenwettelijk verlof. Deze vorm van verlof is niet bij wet geregeld. Het kan wel juridisch geregeld zijn in een CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling.

Wettelijk en bovenwettelijk verlof opbouwen 

Wettelijke verlofdagen bouw je altijd op, ook tijdens een periode van zwangerschapsverlof of periode van arbeidsongeschiktheid. Een uitzondering op deze periode van opbouw is de periode waarin de medewerker ouderschapsverlof opneemt. Op ouderschapsverlofuren bouwt een medewerker geen verlofuren op. Bovenwettelijke verlofdagen kunnen ook opgebouwd worden tijdens zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, tenzij er andere afspraken hierover zijn gemaakt in de cao of in het arbeidscontract.

wettelijk en bovenwettelijk verlof

Overzicht met wettelijke verlofdagen en bovenwettelijke verlofdagen

Het is verstandig om als werkgever een duidelijk overzicht te hebben met het aantal verlofdagen / verlofuren per medewerker. In Loket.nl wordt dit verlof gemakkelijk weergeven aan de werkgever en ook voor de medewerker is dit duidelijk inzichtelijk in het Werknemerloket. In dit soort overzichten zijn wettelijke- en bovenwettelijke verlofuren beide opgenomen. Belangrijk is wel dit in de gaten te houden, ze kennen namelijk beiden een andere vervaltermijn. In Loket.nl wordt verlof dat als eerste vervalt automatisch als eerste afgeschreven. Staan er verlofdagen van je medewerker te vervallen? Dan heb je de plicht ze hierop te wijzen en tijdig te motiveren om dit verlof op te nemen.

Opnemen van wettelijke en bovenwettelijke verlofuren 

Het opnemen van verlofuren moet door de medewerker aangevraagd worden bij de werkgever. Deze moet de aanvraag in principe goedkeuren, tenzij door zwaarwegend bedrijfsbelang opname van het verlof niet mogelijk is. Zwaarwegend bedrijfsbelang betekent dat het grote problemen oplevert voor de bedrijfsvoering, als een medewerker met verlof gaat. Pas dan mag het aangevraagde verlof worden geweigerd. Als werkgever moet je dan binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken op de aanvraag anders is het verlof automatisch goedgekeurd. Het wettelijk verlof moet je in elk geval ieder jaar kunnen opnemen, dus weigert een werkgever eenmaal, dan moet de medewerker later dat jaar wel de mogelijkheid tot het opnemen van zijn verlofuren krijgen. 

Soorten verlof
whitepaper

Soorten verlof

Download whitepaper

Vervaltermijnen wettelijk verlof en bovenwettelijk verlof 

Het stimuleren van het opnemen van verlofdagen is belangrijk om een goede werk-privé balans te kunnen borgen maar ook omdat verlofdagen een vervaldatum kennen. Wettelijk verlof vervalt zes maanden na afloop van het jaar waarin het is opgebouwd. De verlofdagen opgebouwd in het huidige jaar, vervallen dus per 1 juli volgend jaar. Medewerkers moeten overigens wel de gelegenheid hebben gehad deze wettelijke verlofdagen op te nemen. Ze kunnen bezwaar maken tegen het vervallen van de dagen en wanneer dit bezwaar gegrond is, geldt een vervaltermijn van vijf jaar. Bovenwettelijk verlof vervalt in ieder geval pas na vijf jaar.

Verlofopbouw bij ziekte en zwangerschapsverlof 

Ook tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid bouwt een medewerker verlofdagen op. Dit geldt voor de wettelijke verlofdagen. Werkgevers en medewerkers kunnen overeenkomen dat er tijdens arbeidsongeschiktheid geen bovenwettelijke verlofdagen worden opgebouwd. Als dat niet overeengekomen is, dan bouwt een medewerker tijdens ziekte ook de bovenwettelijke dagen op. Hoe zit dat nu als een medewerker met verlof is en dan ziek wordt? De medewerker meldt zich op dat moment ziek en hoeft voor de dagen dat hij ziek is geen vakantiedagen op te nemen.

In de situatie dat een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is en dan verlof wil opnemen, geldt iets anders. Ook hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen. Voor wat betreft de bovenwettelijke dagen: daarvan kun je afspreken dat deze als verlofdagen worden opgenomen. Als de medewerker instemt met deze afspraak, kunnen de verlofdagen ook in mindering gebracht worden op het wettelijke verlofsaldo. 

lightbulb-alt

Meer weten over wettelijk verlof bij overlijden?

Uitbetalen verlofdagen 

Niet elke medewerker zit te wachten op vrije dagen, sommige medewerkers hebben hun verlofdagen liever uitbetaald. Met wettelijke verlofdagen kan dit niet, deze moeten echt als verlof worden opgenomen. Een uitzondering hierop is wanneer een medewerker uit dienst gaat, dan ben je als werkgever verplicht om de niet opgenomen verlofdagen uit te keren in geld, dit doe je in de eindafrekening. Bovenwettelijke dagen kunnen echter wél op elk gewenst moment worden uitbetaald. Vaak worden hier afspraken over gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst. 

Het uitbetalen van de overige verlofuren is niet de enige optie, ook mogen de overgebleven wettelijke verlofuren bij de nieuwe werkgever opgenomen worden. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de vorige werkgever een verklaring maakt waarin staat hoeveel wettelijke verlofuren er overgebleven zijn. Dit kan dus alleen in overleg.

Veelgestelde vragen over wettelijk en bovenwettelijke verlof

Wettelijk verlof zijn de verlofuren waarop een medewerker volgens de wet recht heeft. In Nederland is bepaald dat medewerkers vier keer het aantal contracturen als vakantieuren krijgen. Bij een 40-urige werkweek betekent dit 160 verlofuren en 20 verlofdagen.

Bovenwettelijk verlof is verlof dat de werkgever extra geeft, boven op de wettelijke verlofuren.

Tijdens het zwangerschapsverlof bouwt een medewerker nieuwe verlofuren op. Alleen wanneer er ouderschapsverlof wordt opgenomen wordt er geen verlof opgebouwd.