Privacy Statement

Privacy Statement Loket.nl

Loket.nl, onderdeel van de Van Spaendonck Groep (‘Van Spaendonck’) en ontwikkeld door Van Spaendonck Loket B.V., is een applicatie voor online salaris en personeel, die gebruikt wordt door accountants- en administratiekantoren in Nederland. Accountants- en administratiekantoren die werken met Loket.nl hebben toegang tot allerlei gegevens over salarisadministratie, personeelsadministratie, verlofregistratie, verzuim en arbeidsvoorwaarden voor hun klanten. In de applicatie worden daartoe verschillende soorten persoonsgegevens opgeslagen. Bescherming van de privacy van ondernemingen en personen is hierbij van essentieel belang: vertrouwen in dienstverlening is cruciaal. Daarom behandelt Van Spaendonck Loket B.V. alle (persoons)gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen.

Verwerking van persoonsgegevens

In en aan de hand van Loket.nl worden persoonsgegevens opgeslagen, geraadpleegd en gewijzigd. De werkgever van de werknemer wiens gegevens dit betreft is in juridische zin aan te merken als verantwoordelijke voor deze verwerking: hij bepaalt het doel van en de middelen voor verwerking. Het accountants- of administratiekantoor aan wie bijvoorbeeld de salarisadministratie is uitbesteed door de werkgever is in juridische zin verwerker van de persoonsgegevens: zij verwerkt de gegevens ten behoeve van de werkgever. Van Spaendonck Loket B.V. is vervolgens sub-verwerker van de betreffende persoonsgegevens. Van Spaendonck Loket B.V.  wordt ingeschakeld door het accountants- of administratiekantoor om gebruik van de applicatie, Loket.nl, te faciliteren.

Voor sommige verwerkingen is Van Spaendonck Loket B.V. wel zelf verantwoordelijke, bijvoorbeeld in het kader van de contactgegevens die bijgehouden worden van de klanten zelf. De verplichtingen die privacywetgeving oplegt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens rusten in principe op de verantwoordelijke. Hij of zij moet ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de wet bij de verwerking van de gegevens. Echter, Van Spaendonck Loket B.V. heeft als sub-verwerker ook bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens. Van Spaendonck Loket B.V. heeft daarom met haar klanten sub-verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin onder andere staat aan welke beveiligingseisen voldaan wordt en wat er gebeurt in geval van een datalek.

Statistisch gebruik

In de sub-verwerkersovereenkomst is ook de mogelijkheid voor Van Spaendonck Loket B.V. tot statistisch gebruik van de gegevens die in Loket.nl staan opgenomen. Van Spaendonck verricht onder andere statistische analyses met gegevens, om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en informatieproducten te ontwikkelen. Middels informatieproducten worden bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Van Spaendonck stelt alleen informatieproducten beschikbaar die niet tot individuele personen herleidbare gegevens bevatten, en richt zich op het faciliteren van ondernemerschap. Alle statistische analyses die gemaakt worden zijn dan ook gericht op het versterken van het MKB. Van Spaendonck geeft geen medewerking aan statistische analyses die tegen de belangen van het MKB in gaan en gaat uiterst zorgvuldig met gegevens om. Indien geen prijs wordt gesteld op statistische analyse kan dit worden gemeld via meldplicht@loket.nl.

Cookies

Bij bezoek van de website van Loket.nl wordt een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat de website sneller werkt en beschermen de website tegen hack-aanvallen. Daarnaast geven zij informatie over bijvoorbeeld de locatie waar de website bezocht wordt. Meer informatie over cookies is onder andere te vinden in de Google Analytics Measurement Guide en Wordfence plugin pagina te vinden. Zie ook het artikel van de Autoriteit Consument & Markt voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan. Op deze pagina kun je alle cookies zien die op Loket.nl draaien.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie bekijk je de website van de SalesFeed Software.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Nieuwsbrief

Van Spaendonck Loket B.V. verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan haar eigen klanten of relaties voor commerciële doeleinden. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan Van Spaendonck Loket B.V. t.a.v. de Directie, Postbus 152, 5000 AD Tilburg of meldplicht@loket.nl.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen, de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke over hen verwerkt. Voor de persoonsgegevens die Van Spaendonck Loket B.V. als sub-verwerker verwerkt is de werkgever verantwoordelijk: verzoeken tot inzage en daarna eventueel tot wijziging, afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens kunnen daarom gericht worden tot de werkgever. Indien Van Spaendonck Loket B.V.  als sub-verwerker dergelijke verzoeken ontvangt, zullen deze worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke werkgever. Met betrekking tot de overige gegevensverwerkingen en de statistische analyse van gegevens kunnen verzoeken tot inzage en eventueel wijziging, afscherming of verwijdering gericht worden tot Van Spaendonck Loket B.V.  t.a.v. de Directie, Postbus 152, 5000 AD Tilburg of meldplicht@loket.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 28-2-2018.

Salarisadministratie - Brochure Loket.nl accountantskantoren

Meer weten over Loket.nl?

Download de brochure