De Arbowet in het algemeen

Als een zogenoemd kaderwet bevat de Arbowet geen concrete regelgeving. Deze wet bestaat voornamelijk uit beleidsrichtlijnen voor bedrijven. Deze wettelijke richtlijnen zijn er om ziekte en ongevallen op het werk zoveel mogelijk te voorkomen. Hieruit moet de werkgever een zogenaamd arbobeleid creëren dat als maatwerk aansluit op het eigen bedrijf. Het doel van de Arbowet is om arbeidsongeschiktheid en langdurige ziekte zoveel mogelijk te voorkomen.

arbowet

De vereisten van een arbobeleid voor de Arbowet

Hoofdstuk 2 van de Arbowet gaat over het opzetten van een gezond arbobeleid. Centraal staat hierin het schrijven van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE). Dit is een complete risicoanalyse van je bedrijf, dat uitloopt in een plan van aanpak waarin je uitwerkt hoe je deze risico’s aan gaat pakken. Voorbeelden van andere vereisten volgens de Arbowet zijn als volgt:

  • Instructie en voorlichting op het werk over protocollen, materialen en gevaren.
  • Je moet minimaal één preventiemedewerker hebben, die alles weet over de risico’s en hoe hiermee om te gaan.
  • Een BHV’er (Bedrijfshulpverlener) die precies weet wat te doen als het toch fout gaat op het werk, bijvoorbeeld bij een ongeval.
  • Een Ziekteverzuimbeleid waarin staat hoe er met ziekteverzuim wordt omgegaan. Je moet tevens een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) aanbieden aan je medewerkers.

Hoewel jij als werkgever eindverantwoordelijke bent, moeten ook je medewerkers zich houden aan de beleidsvoorschriften. Denk hierbij aan het houden aan veiligheidsvoorschriften en het gebruiken van beschermende kleding of attributen. Gezamenlijk heet dit het arbobeleid.

Inspectie van de SZW naleving Arbowet

Het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op de naleving van de arbeidsomstandighedenwet. Ondanks dat deze wet geen concrete regels bevat betekent dit niet dat de Arbowet optioneel is. De Inspectie SZW kan bij overtreding van de wet waarschuwingen geven, maar ook boetes of zelfs sancties opleggen.

Afwijkende Arbowet regels voor jouw branche

De Arbowet kan voor jouw branche met extra regels komen. Lees hiervoor de cao die geldt voor jouw branche. Je mag van de wet of de cao afwijken maar dan alleen ten gunste van de medewerker. Let erop dat deze afwijking ook geen compromis mag zijn, je mag alleen aanvullen.

De bedrijfsarts en de Arbowet

In geval van ziekte ben je verplicht een bedrijfsarts in te zetten. Deze begeleid de zieke medewerker en ziet bij langdurige ziekte toe op de re-integratie op de werkvloer. Met name deze positie is een reden waarom veel bedrijven een arbodienst in de armen nemen.

Deskundige Ondersteuning of Arbodienst?

De Arbowet kent heel wat kanten en je kunt dit onmogelijk allemaal alleen invullen. Volgens de wet moet je daarom “deskundige ondersteuning” op het gebied van veilig en gezond werken hebben binnen je bedrijf. Deze ondersteuning kun je uitbesteden aan een arbodienst. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van de Arbowet, en beschikken over meerdere arbeidsdeskundigen. Denk hierbij vooral ook aan de bedrijfsarts. Een arbodienst is niet verplicht, maar je moet dan wel intern voorzien in deze gecertificeerde deskundigheid.

Veelgestelde vragen over de Arbowet

De Arbowet, oftewel de Arbeidsomstandighedenwet, is een wet die de gezondheid, veiligheid, en het welzijn van medewerkers op de werkvloer beschermt. De wet stelt regels en verplichtingen vast voor zowel werkgevers als medewerkers om zo een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen.

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers. Dit betekent onder andere dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet worden uitgevoerd, preventieve maatregelen getroffen moeten worden en er adequate voorlichting en instructie gegeven moet worden aan medewerkers.

Een bedrijfsarts is een arts gespecialiseerd in de relatie tussen werk en gezondheid. Binnen de Arbowet heeft de bedrijfsarts diverse taken, zoals het begeleiden van zieke medewerkers, het uitvoeren van periodieke keuringen en het adviseren over preventieve maatregelen op de werkvloer.

Wanneer een werkgever zich niet aan de bepalingen van de Arbowet houdt, kan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) sancties opleggen. Dit kan variëren van waarschuwingen tot boetes. In ernstige gevallen kan zelfs het werk tijdelijk stilgelegd worden.