Wat zijn sociale lasten?

Als werkgever betaal je werkgeverslasten. Een deel daarvan zijn sociale lasten, want die lasten betaal je voor de sociale verzekeringen van je medewerkers. De sociale lasten bestaan uit twee categorieën sociale verzekeringen:

 • Volksverzekeringen
 • Werknemersverzekeringen

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn in principe verplichte sociale lasten voor iedereen in Nederland. Bij volksverzekeringen moet je denken aan:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Als iemand in loondienst is, dan houdt de werkgever een deel van de premie volksverzekeringen in op het loon van zijn medewerkers. De werkgever betaalt dat deel aan de Belastingdienst, die dat vervolgens verrekent met de uiteindelijke belastingaanslag. Als blijkt dat de werkgever teveel premie heeft ingehouden, dan krijgt de medewerker dat terug.

Premie volksverzekeringen

De premie volksverzekeringen wordt berekend over het loon voor loonheffingen. Voor personen jonger dan de AOW-leeftijd geldt dat je tot een loon van €38.098 deze premies afdraagt, boven dit bedrag betaal je in dat geval alleen nog maar loonbelasting. Iemand die de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeft geen premie AOW meer te betalen. Daarmee wordt het maximum premiebedrag dat hij of zij per jaar betaalt ook lager.

De percentages per verzekering zijn:

 • AOW: 19,07%
 • Anw: 0,10%
 • Wlz: 9,65%

De bovenstaande percentages bij elkaar opgeteld is 28,82%. Het maximaal aan te betalen premies per jaar: (€ 38.098) x 0,2882 = € 10.980.

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt
whitepaper

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt

Download whitepaper

Werknemersverzekeringen

Als een medewerker verzekert is voor de werknemersverzekeringen, betaal je als werkgever de volgende premies:

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)

Het doel van deze werknemersverzekeringen is om medewerkers in loondienst te ondersteunen, als ze om wat voor reden ook, geen werk meer zouden hebben: door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte.

Premies

De premie voor de Aof is opgebouwd uit twee tarieven, afhankelijk van de grootte van de werkgever.

 • Aof laag: 6,18% (voor kleine werkgevers)
 • Aof hoog: 7,54% (voor middel- en grote werkgevers)

De premie voor de AWf (WW) is ook opgebouwd uit twee tarieven, afhankelijk van de vraag of iemand een vast (hoog tarief) of tijdelijk (laag tarief) contract heeft:

 • AWf laag: 2,64%
 • AWf hoog: 7,64%

Voor de Ziektewet spreekt men van een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De Belastingdienst laat aan werkgevers weten wat hun Whk-premie is. De premie is afhankelijk van het risico: meer instroom in de Ziektewet, betekent automatisch een hogere premie. Verder kent deze premie ook weer verschillende categorieën: kleine, middelgrote en grote werkgevers.

Het gemiddelde percentage voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) in 2024: 0,77%. Dit percentage is in 2024 voor het eerst in jaren gedaald.

Het gemiddelde percentage voor de ZW in 2024: 0,45%. Ook dit percentage is gedaald.

sociale lasten werkgever

Sociale lasten werkgever

De premies voor deze verzekeringen zijn een flinke kostenpost voor werkgevers. Maar ze dragen wel bij aan een sociaal vangnet voor medewerkers. Vraag je salarisprofessional hoe je de sociale verzekeringen goed kunt berekenen en afdragen.

Veelgestelde vragen over de sociale lasten van een werkgever

Sociale lasten zijn verplichte bijdragen die een werkgever moet betalen aan de overheid. Deze bijdragen worden gebruikt om sociale verzekeringen en voorzieningen te financieren, zoals werkloosheidsuitkeringen, ziektekostenverzekeringen en pensioenen. De hoogte van deze lasten kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals het type contract, de branche en het loon van de medewerker.

De berekening van sociale lasten is complex en hangt af van diverse factoren. Over het algemeen zijn er twee hoofdcomponenten: premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en het loon voor loonheffingen. Het percentage dat van toepassing is op deze componenten is jaarlijks vastgesteld en kan variëren.

Het niet betalen van sociale lasten kan ernstige gevolgen hebben voor een werkgever. Ten eerste kan de Belastingdienst boetes opleggen en rente in rekening brengen over de niet-betaalde bedragen. Daarnaast kan de Belastingdienst ook besluiten tot invorderingsmaatregelen, zoals het leggen van beslag op bedrijfsactiva. Bovendien kan het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen leiden tot reputatieschade voor het bedrijf.