Wat zijn sociale lasten?

Als werkgever betaal je werkgeverslasten. Een deel daarvan zijn sociale lasten, want die lasten betaal je voor de sociale verzekeringen van je medewerkers. De sociale lasten bestaan uit twee categorieën sociale verzekeringen:

 • Volksverzekeringen
 • Werknemersverzekeringen

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn in principe verplichte sociale lasten voor iedereen in Nederland. Bij volksverzekeringen moet je denken aan:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Als iemand in loondienst is, dan houdt de werkgever een deel van de premie volksverzekeringen in op het loon van zijn medewerkers. De werkgever betaalt dat deel aan de Belastingdienst, die dat vervolgens verrekent met de uiteindelijke belastingaanslag. Als blijkt dat de werkgever teveel premie heeft ingehouden, dan krijgt de medewerker dat terug.

Premie volksverzekeringen

Wat iemand aan premie betaalt voor deze sociale verzekeringen, is afhankelijk van iemands leeftijd en inkomen. Als je belastbare inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt, betaal je over het resterende bedrag geen premies meer.

Voor 2023 geldt als maximaal inkomen waar je premies over moet betalen:

€ 37.149. Boven dit bedrag betaal je dus geen premies meer.

De percentages per verzekering zijn:

 • AOW: 17,90%
 • Anw: 0,10%
 • Wlz: 9,65%

De bovenstaande percentages bij elkaar opgeteld is 27,65%. Het maximaal aan te betalen premies per jaar: (€ 37.149) x 0,2765 = € 10.272.

Iemand die de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeft geen premie AOW meer te betalen. Daarmee wordt het maximum premiebedrag dat hij per jaar betaalt ook lager.

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt
whitepaper

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt

Download whitepaper

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verplicht voor iedereen in loondienst. Als werkgever betaal je premie voor:

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)

Deze sociale lasten moet je als werkgever, net zoals andere werkgeverslasten, inhouden op het loon van je medewerkers.

Het doel van deze sociale lasten is om medewerkers in loondienst te ondersteunen als ze om wat voor reden ook geen werk meer zouden hebben: door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte.

Premies

Voor de WAO en WIA zijn er premiepercentages, deze zijn in 2023:

 • 7,11% over het sv-loon voor middelgrote en grote werkgevers.
 • 5,82% over het sv-loon voor kleine werkgevers.

De premie voor de WW is ook opgebouwd uit twee tarieven, afhankelijk van de vraag of iemand een vast (hoog tarief) of tijdelijk (laag tarief) contract heeft:

 • Laag tarief WW: 2,64%
 • Hoog tarief WW: 7,64%

Voor de Ziektewet spreekt men van een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De Belastingdienst laat aan werkgevers weten wat hun Whk-premie is. De premie is afhankelijk van het risico: meer instroom in de Ziektewet, betekent automatisch een hogere premie. Verder kent deze premie ook weer verschillende categorieën: kleine, middelgrote en grote werkgevers.

Het gemiddelde percentage voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) in 2023: 0,87%

Het gemiddelde percentage voor de ZW in 2023: 0,66%

sociale lasten werkgever

Sociale lasten werkgever

De premies voor deze verzekeringen zijn een flinke kostenpost voor werkgevers. Maar ze dragen wel bij aan een sociaal vangnet voor medewerkers. Vraag je boekhouder of accountantskantoor hoe je de sociale verzekeringen goed kunt berekenen en afdragen.