In welke gevallen kun je een medewerker ziek uit dienst laten gaan?

Een medewerker die ziek uit dienst is, mag je natuurlijk niet zomaar ontslaan. In de meeste gevallen zal een zieke medewerker ook zelf niet zomaar ontslag nemen. Toch is het in bepaalde gevallen mogelijk om medewerkers ziek uit dienst te laten gaan, zoals je hieronder ziet:

1. Tijdens een proeftijd

Het is mogelijk om een medewerker ziek uit dienst te laten gaan als hij of zij ziek wordt tijdens een op voorhand afgesproken proeftijd. In dit geval is het zelfs niet nodig om een reden op te geven voor de opzegging van het contract, aangezien het opzegverbod bij ziekte gedurende de proeftijd nog niet geldt.

2. Ziek uit dienst bij een aflopend of tijdelijk contract

Als een medewerker een tijdelijk contract heeft dat afloopt tijdens een periode van ziekte, zoals bij een jaarcontract, dan is het niet nodig om dat contract te verlengen.

Kiest een van beide partijen er niet voor om te verlengen? Dan gaat de medewerker automatisch ziek uit dienst. Als werkgever moet je dit echter wel tijdig laten weten, want er is een aanzegplicht.

3. Na twee jaar aanhoudende ziekte

In het geval dat een medewerker een vast contract heeft en al twee jaar ziek is, mag je hem of haar als werkgever ontslaan. Althans, onder bepaalde voorwaarden. Zo moet het aannemelijk zijn dat de medewerker niet binnen 6 maanden kan herstellen en moet je alle alternatieven of oplossingen onderzocht hebben. Denk maar aan een herplaatsing van de medewerker of aangepaste werkverantwoordelijkheden. Dit kan binnen het eigen bedrijf (re-integratie eerste spoor) of buiten het eigen bedrijf als dat niet lukt (re-integratie tweede spoor).

4. Bij een slechte re-integratie in de onderneming

In bepaalde gevallen heb je als werkgever toestemming om een medewerker die ziek is te ontslaan, zelfs als die ziekte nog geen twee jaar duurt. Bijvoorbeeld als die medewerker geen vervangende werkzaamheden wil uitvoeren of weigert mee te werken aan zijn of haar re-integratie in het bedrijf. Belangrijk is dat dit aangetoond moet kunnen worden op basis van een deskundigenoordeel van het UWV.

medewerker ziek uit dienst

5. Bij regelmatige ziekte

Ten slotte is een medewerker ziek uit dienst melden bij het UWV ook mogelijk als de medewerker in kwestie zich regelmatig ziekt meldt. Dit is vooral zo wanneer de medewerker die ziek uit dienst is een belangrijke functie inneemt in de onderneming en dus niet zomaar vervangbaar is. In dit geval levert het regelmatige verzuim dus problemen op voor de organisatie.

Is die medewerker lang ziek? Dan kan de kantonrechter je als werkgever de mogelijkheid bieden om het contract te annuleren. Onthoud dat je hiervoor wel aan strenge voorwaarden moet voldoen en bewijs moet kunnen leveren.

Loonsanctie bij een medewerker ziek uit dienst

Onderneem je niet de nodige stappen bij een zieke medewerker uit dienst? Dan kan het gebeuren dat het UWV je een boete of loonsanctie oplegt. Dit betekent voor werkgevers dat deze langer een loon moeten blijven betalen aan de medewerker die ziek uit dienst is.

In de meeste gevallen gaat het om een maximum van één jaar doorbetaling van het loon. De hoogte van dit bedrag hangt voor een groot stuk af van de hoogte van het gewone salaris van de werknemer die ziek uit dienst is.

Heb je een loonsanctie gekregen als werkgever? Dan nog mag je de medewerker niet zomaar ontslaan na 2 jaar ziekte. In dit geval loopt het opzegverbod immers door tijdens de vastgelegde periode.

Hoe zit het met de uitkering als een medewerker ziek uit dienst is?

Een medewerker ziek uit dienst melden bij het UWV kan inhouden dat die medewerker recht heeft op een uitkering in verband met de Ziektewet. Het voordeel voor werkgevers in dit geval is dat ze geen loon meer hoeven te betalen, aangezien het UWV dat zelf regelt.

Bij de uitkering van de Ziektewet spreken we over een zogenaamde vangnetvoorziening. Die wet zorgt ervoor dat medewerkers die ziek uit dienst zijn en geen loon krijgen van hun werkgever, alsnog een inkomen hebben dankzij een uitkering. Doorgaans bedraagt dit 70% van het maximale dagloon.

Belangrijk om te onthouden is dat het UWV deze uitkering wel betaalt, maar maximaal voor 2 jaar. Deze periode wordt door de instantie die de uitkering regelt ook gebruikt om de medewerker die ziek uit dienst is gegaan te begeleiden en opnieuw te integreren in het bedrijf.

De betaling van een uitkering bij een medewerker die ziek uit dienst is

Zoals reeds gezegd regelt het UWV de uitkering van de medewerker die ziek uit dienst is en dus ook de betaling. Dat wil echter niet zeggen dat je als werkgever géén kosten hebt. Het UWV zelf gebruikt immers de jaarlijkse premies die werkgevers betalen om deze uitkering te financieren.

Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat niet elke werkgever evenveel premie betaalt. Aan de andere kant is het dus nooit helemaal gratis om een medewerker ziek uit dienst te laten gaan: als werkgever draag je altijd voor een stuk bij aan de uitkering die de medewerker ontvangt van het UWV en zul je tijd, moeite en energie moeten steken in het mogelijke re-integratie traject van de medewerker.